Doradztwo
Projesjonalne Doradztwo sprawdź ofertę »
Analiza rynku
Analiza rynku nieruchomości sprawdź ofertę »
Wycena nieruchomości
wycena nieruchomości sprawdź ofertę »

Masz pytania? zadzwoń: 604 199 049

napisz: biuro@walor-nieruchomosci.pl

Rzeczoznawca majątkowy

Zawód: Rzeczoznawca Majątkowy

 

Rzeczoznawca Majątkowy zawód regulowany Ustawą o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości.

 

W zakresie uprawnień Rzeczoznawcy leży sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych. Należy przy tym pamiętać, że Rzeczoznawca Majątkowy nie kreuje wartości nieruchomości a ją szacuje, dlatego wyceniając nieruchomość pozyskuje informacje o nieruchomości pochodzące ze źródeł takich jak: wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, Księgi Wieczyste, akty notarialne, umowy cywilnoprawne, i inne. Ze względu na poufność informacji jakimi dysponuje Rzeczoznawca Majątkowy, Rzeczoznawców Majątkowych obowiązuje zasada poufności w zakresie posiadanych danych.

 

 

Doświadczenie i wiedza posiadane przez Rzeczoznawców Majątkowych pozwalają rzeczoznawcom majątkowym na sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa,

 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,

 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,

 • oznaczenia przedmiotu odrębnej własności lokalu,

 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,

 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

 • inne.

 

Ustawodawca jednoznacznie określił wymagania związane z wykonywaniem zawodu Rzeczoznawcy Majątkowego. Rzeczoznawca Majątkowy wykonuje czynności zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.

 

W myśli zapisów Kodeksy etyki zawodowej, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.

 2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.

 3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.

 4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.

 5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.

 6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.

 7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.

 8. Dbałości o godność zawodu.

 9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.

 10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

 

Rzeczoznawca Majątkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w zawiązku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.

 

Rzeczoznawców Majątkowych obowiązuje zasada poufności w zakresie posiadanych danych. Informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Walor Nieruchomości ul. Armi Poznań 47
62-020 Zalasewo
tel: 48 604 199 049
biuro@walor-nieruchomosci.pl

 

NIP: 972-084-32-92    REGON: 300838509

Wybierz sposób płatności
Copyrights 2016 - Walor Nieruchomości
Projekt i wykonanie: Pro Estate Solution